Σύμφωνα με τη μελέτη των Cozzi C., Torre S. D. και Zannier F., που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Ιταλίας Oncologia Medica - Asst Rhodense, η χρήση το gelX® Oral Spray σε ασθενείς με καρκίνο είχε καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση της στοματικής βλεννογονίτιδας σε σύγκριση με άλλα δύο προϊόντα.

Οι ογκολόγοι μελέτησαν 60 ενήλικες ασθενείς για τρεις μήνες με στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τριών διαφορετικών προϊόντων για την πρόληψη και τη θεραπεία της στοματικής βλεννογονίτιδας που εμφανίζεται ως επιπλοκή από την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία.

Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τη θέση του όγκου και το θεραπευτικό σχήμα. Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την τοπική επιτροπή δεοντολογίας (UFS). Ο βαθμός της στοματικής βλεννογονίτιδας εκτιμήθηκε με βάση την κλίμακα WHO, ενώ η διαφορά στην ανάπτυξη της βλεννογονίτιδας ανάμεσα στις τρεις ομάδες ασθενών αξιολογήθηκε με βάση το Fisher’s exact test. Η τοξικότητα αξιολογήθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (NCI) σε κάθε θεραπευτικό κύκλο.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η ομάδα των ασθενών που χρησιμοποίησε το προϊόν-2 ανέπτυξε μια υψηλότερου βαθμού βλεννογονίτιδα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, σε σύγκριση με την ομάδα των ασθενών που χρησιμοποιούσε το gelX® Oral Spray και την ομάδα που χρησιμοποιούσε το προϊόν-3. Επιπλέον, ο βαθμός τοξικότητας των ασθενών που χρησιμοποιούσαν το προϊόν-2 μετά από 4 εβδομάδες ήταν υψηλότερος συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών που χρησιμοποιούσε το gelX® Oral Spray και την ομάδα που χρησιμοποιούσε το προϊόν-3. Έπειτα από 4 εβδομάδες παρατηρήθηκαν δύο περιπτώσεις βλεννογονίτιδας βαθμού 4 στην ομάδα των ασθενών που χρησιμοποίησε το προϊόν-2 σε σύγκριση με την ομάδα των ασθενών που χρησιμοποιούσε το gelX® Oral Spray και την ομάδα που χρησιμοποιούσε το προϊόν-3.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προϊόντων, η μηδενικού βαθμού βλεννογονίτιδα ήταν συχνότερη στην ομάδα των ασθενών που χρησιμοποιούσε το gelX® Oral Spray, καθώς επίσης, ο βαθμός 4 της βλεννογονίτιδας δεν εμφανιζόταν καθόλου σε αυτή την ομάδα. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων των ασθενών αναφορικά με τον βαθμό της βλεννογονίτιδας, ενώ η ομάδα των ασθενών που χρησιμοποιούσε το gelX® Oral Spray εμφάνισε καλύτερη αποτελεσματικότητα και βαθμό ασφάλειας.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς που χρησιμοποιούσαν το gelX® Oral Spray είχαν μια γενικότερη βελτίωση. Συγκεκριμένα, ο βαθμός της στοματικής βλεννογονίτιδας μειώθηκε είτε εξαλείφθηκε πλήρως συγκριτικά με τους ασθενείς που χρησιμοποιούσαν τα άλλα δύο προϊόντα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η χρήση του gelX® Oral Spray σε συνδυασμό με την κατάλληλη υγιεινή και διατροφικό πρόγραμμα, έχει θετική επίδραση στην πρόληψη της στοματικής βλεννογονίτιδας αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο.

Από την Σπανάκη Ισμήνη, Βιολόγο MSc.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://bit.ly/2Yew894.