ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Αρχή απαράβατη, αδιαπραγμάτευτη και θεμελιώδης από την ίδρυση της εταιρίας μας, η υπηρεσία του ασθενή και ο σεβασμός στον άνθρωπο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με προσήλωση στο αξιακό μας σύστημα και με κεντρικό άξονα τον άνθρωπο, θεωρούμε υποχρέωσή μας να προτείνουμε θεραπείες που ορίζονται από αυστηρά κριτήρια ασφάλειας, ποιότητας κι αποτελεσματικότητας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Με δέσμευση στις αρχές που διέπουν τη ζωή και την εργασία μας, δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας τόσο με τους ασθενείς όσο και με την επιστημονική κοινότητα και το εργατικό δυναμικό της εταιρίας μας, προσφέροντας αυτά που υποσχόμαστε με συνέπεια κι υπευθυνότητα.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σε απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με έναν αυστηρό εσωτερικό κώδικα εταιρικής ηθικής που οριοθετεί την λειτουργία της εταιρίας μας, φροντίζουμε για την απαρέγκλιτη εφαρμογή αυστηρών κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τις συνεργασίες μας και καθορίζουν τις επιλογές μας.